พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  " "ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง
หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ
และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว
จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้
ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน
ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเอง
จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่
ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป"
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

 

นายสมุทร  สมปอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 

ประวัติ


ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร สพท.นย.
คณะกรรมการเขตพื้นที่
คณะกรรมการติดตาม
อาคารสถานศึกษา
ผลการบริหารและจัดการ
การประเมินตนเอง 7 ด้าน
ข้อมูลเทคโนโลยีสถานศึกษา
ที่ตั้งสถานศึกษา
รหัสและพิกัดสถานศึกษา
ระยะทางสถานศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน

                   แบบฟอร์มใบเบิกต่าง ๆ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
     

กลุ่มในสำนักงาน สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในฯ
ความสำเร็จการควบคุมภายใน ปี 2556
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์ความรู้สำคัญงานประกันคุณภาพการศึกษา
สาระการประกันคุณภาพภายใน
สาระการประกันคุณภาพภายนอก
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด ประถม
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด มัธยม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2557

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2556

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สช.(เอกชน)

ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 มิ.ย.55)
จำนวนนักเรียน/ครูรายโรง
- จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ
- ข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
- น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- จำนวนนักเรียน/ครูสถานศึกษาเอกชน
จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 พ.ย..55)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3
- นักเรียนจบชั้นอ.2 ป.3 ป.6และม.3 ปีการศึกษา 2554

1. ประกาศมาตรฐาน
2. มาตรฐาน
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน


เชิญบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

     

ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS

     

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     

ระบบ E-OFFICE
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
คู่มือการรับ-ส่งในระบบ
E-Office

คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

     

คอลัมน์ประจำ

นับตั้งแต่วันที่  15 มกราคม  2553

บภ.ง.ด.91

| e-Revenue |

 

แนะนำเว็บไซต์

 
  

     

 

ดูบัญชีจ่ายเงินเดือนรายบุคคล ที่นี่...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว5/2554)

รายละเอียด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานครนายกและสถานศึกษาในสังกัด

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด


ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

     

1. ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ
2. ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ครุภัณฑ์วิชางานช่าง  ครุภัณฑ์การเกษตร
3. ครุภัณฑ์สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คณิต  วิทย์  ห้องสมุด  ดนตรี
4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องสมุด       6. ครุภัณฑ์ดนตรี

                                                                          โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

7. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ มอก 1494 - 5251 และ มอก 1495 - 2541    8. ใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ
8. เกณฑ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา
 
     

จดหมายจากประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ฉบับที่ 1/2557 (1) (2)      ฉบับที่ 2/2557 (1)  ฉบับที่ 3/2557 (1) (2)

 ฉบับที่ 4/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 5/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 6/2557 (1)

ฉบับที่ 7/2557 (1)  ฉบับที่ 8/2557 (1)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,621 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.odos.moe.go.th     โดยยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับ ผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้นๆ ที่เป็นสิทธิสมัคร โปรดอ่านรายละเอียด...

(วันที่ :2 เม.ย. 2557)  
     

1.แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2557 สพป.นครนายก
 ตอนที่ 1    ตอนที่ 2      
(กลุ่มอำนวยการ)
2.บรรยายการอบรมการจัดทำแผนประจำปีของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
3.แบบรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
4.แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ของ สพฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
5.หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และคู่มือการสอน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
6.ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์
ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ
TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
 (ผอ.ไพบูลย์ คนเสงี่ยม โรงเรียนวัดพรหมเพชร)
7.รายงานประจำปี 2556 (กลุ่มนโยบายและแผน)
 
     

สำนักนายกฯปลุกกระแสรักชาติ ผ่านเพลง 'เอกลักษณ์ไทย'

             สำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกกระแสรักชาติผ่านบทเพลงและเอ็มวี "เอกลักษณ์ไทย" ชู 3 สัญลักษณ์ ประจำชาติไทย คือ ช้าง ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย โดยเตรียมเผยแพร่และรณรงค์สู่เยาวชนของชาติ
             ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าว โครงการจัดทำเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย" เปิดเผยว่า สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ   ประกอบด้วยสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความรัก และความภูมิใจในชาติ ผ่านบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
             ทั้งนี้เพลงดังกล่าว มีแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ เยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ และวิถีความเป็นไทย การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ โดยการสืบทอดเอกลักษณ์และวิถีความเป็นไทย และความเป็นไทยที่รวมทั้งวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ในแบบฉบับของไทยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ชาติไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ประกอบด้วย ช้าง ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน และศาลาไทย
             สำหรับบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง เอกลักษณ์ไทย ขับร้องโดย นายธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ เนื้อร้องและทำนอง แต่งโดยนายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ ชมพู ฟรุตตี้ ซึ่งเนื้อหาเพลงสามารถจดจำง่าย เหมาะสำหรับเยาวชน
โดยเพลงดังกล่าว สามารถ ดาวน์โหลดได้ทาง www.identity.opm.go.th
ฟังเพลงเอกลักษณ์ไทย คลิก


Download ใบสมัคร โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (สำหรับโรงเรียน)

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557
 หนังสือนำ  รายละเอียดโครงการ    แบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 22 ต.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
  เรื่อง โครงการ Hi-Q ทดสอบความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ
ศูนย์บัณฑิตหลักสูตรเร่งรัด Intensive  Course  Center. RECSAM.ASIAN.(Thailand) รับสมัครนักเรียน
เพื่อทดสอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึงระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่  5 
ระหว่างวันที่  16-27  มิถุนายน  2557  รายละเอียด
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 22 ต.ค.57
 

ด่วนที่สุด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 เรื่อง การวางแผนติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ สพป.นครนายก และสถานศึกษา
1. ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้จัดทำตารางที่ 1.2.1 (ระบบ E-mes) เด็กเกิดปี 2550 เข้าเรียน ป.1 ปี 2557
 รายชื่อโรงเรียน สาริกา  บ้านชวดบัว  บ้านดอนเจริญ  วัดท่ามะปราง  บ้านคลอง 30  วัดโบสถ์เจริญธรรม 
วัดท่าทราย (พิมพานุสรณ์) และบ้านชะวากยาว
2. ขอให้โรงเรียนขยายโอกาส (ยกเว้น ร.ร.หนองรี) ให้จัดทำตารางที่ 1.2.3 (นร.มัธยมปีที่ 3 ศึกษาต่อ มัธยมปลาย)
ขอให้โรงเรียนดำเนินการ Upload ในระบบ E-mes หรือส่งที่ E-mail: titimape1102@hotmail.com
  ภายในวันที่ 27 ต.ค.57 เนื่องจากในระบบจะปิดวันที่ 27 ตุลาคม 2557
กลุ่มนโยบายและแผน  22  ต.ค.57 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 081-9154926
 

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครนายก
   เรื่อง  การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.
 รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์  16  ต.ค.57
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง  การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (9 ต.ค.57)
           (ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ 30 ก.ย.57)
   รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ  9 ต.ค.57
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
           ใน อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
   ประกาศรายชื่อ
กลุ่มอำนวยการ  8 ต.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล๊ต
   สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ,3  
           แบบสอบถาม  คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม Online
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ต.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
   หนังสือนำส่ง        เอกสารแนบ   1    2    3
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 3 ก.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
        สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558    (หนังสือนำ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3    สิ่งที่ส่งมาด้วย  4 ( เขตบริการโรงเรียน    รายชื่อเด็ก เมือง  บ้านนา   ปากพลี   องครักษ์)
(กุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
 

ประมวลภาพการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและลงนาม MOU โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 ห้องภาพที่ 1      ห้องภาพที่ 2

     

    สพป.นครนายก ร่วมพิธีปล่อยปลา เพื่อถวาย
   เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
   อยู่หัว  ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง
   จังหวัดนครนายก (อ่านต่อ)

    นายสมุทร  สมปอง เป็นประธานในการประชุม
    การดำเนินงานและลงนาม
MOU โครงการ
   ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   
   (อ่านต่อ)

    การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วย
    ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) 
    ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวท่าชัยโฮมสเตย์
    (อ่านต่อ)
 
   

   หน่วยงานราชการในจังหวัดนครนายก ร่วมพิธี 
    วางพวงมาลาสักการะพระบรม
าชานุสาวรีย์
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    เนื่องในวันปิยมหาราช
   (อ่านต่อ)
  
  สพป.นครนายก ร่วมแสดงความยินดีกับ
   เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ในโอกาส
   เปิดที่ทำการสำนักงาน
   (อ่านต่อ)
              
   นายสมุทร  สมปอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
    ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติแก่บุคลากร
    ในสังกัด สพป.นครนายก
    (อ่านต่อ)
 

   สพป.นครนายก และผู้บริหารสถานศึกษา
   โรงเรียนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน
   ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมลงนาม
   ถวายพระพร ณ โรงพยาบายศิริราช
   (อ่านต่อ)
              

  เลขาธิการ สพฐ.ปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการ
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้
   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
   การศึกษา (อ่านต่อ)
 
                 
   นายสมุทร  สมปอง ผอ.สพป.นครนายก นำ
   ข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญและฟังเทศก์
   มหาชาติ กัณฑ์ที่ 11 ณ วัดวังกระโจม
   (อ่านต่อ)    

  สพป.นครนายก ร่วมโครงการ"หน่วยบำบัด
  ทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความ
   ปรองดองสมานฉันท์" ครั้งที่ 1/2557
    (อ่านต่อ)
                      

   ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จ
   พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    และการจัดทำหนังสือถวาย
   (
อ่านต่อ)  
   นายสมุทร  สมปอง ผอ.สพป.นครนายก ร่วม
  พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก
   และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม
   (
อ่านต่อ)       

 

    โรงเรียนวัดทองย้อยฯ จัดกิจกรรมเกษียณอายุ
    ราชการ ประจำปี 2557
    (อ่านต่อ)   
   โรงเรียนวัดทองย้อยฯ รับโล่รางวัลและ
   เกียรติบัตรจากกิจกรรม
To Be Number   
  
One

  (อ่านต่อ)
    
  โรงเรียนวัดทองย้อยฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลก
   เปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
  โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ
  (อ่านต่อ)
    สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระ
    ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี มาประมวลองค์ความรู้
    โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
    (อ่านต่อ)    

     โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จัดกิจกรรม
     ค่ายโรงเรียนสุจริต
     (อ่านต่อ)
   
 

   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี รับมอบวัสดุ
    การเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
    นครนายก
   (อ่านต่อ)
 
    โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่าย
    วิชาการ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษา
    ปีที่ 3
    (อ่านต่อ)   
    โรงเรียนวัดบ้านพริก แชมป์ประเทศไทย
    รายการหนูน้อยเจ้าเวหา ปี 2557
    (อ่านต่อ)
   โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) เสนอผล
    งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
      (อ่านต่อ)