"วิชาการยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมคุณธรรม นำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

 

พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  " "ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง
หันไปห่วงอำนาจห่วงตำแหน่งห่วงสิทธิ
และห่วงรายได้กันมาก ๆ แล้ว
จะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้
ความดี ความเจริญของเด็ก
ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอน
ทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น
จะไม่มีอะไรดีเหลือไว้พอที่ตัวเอง
จะภาคภูมิใจหรือผูกใจใครไว้ได้
ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่
ให้ใครเคารพบูชาอีกต่อไป"
พระราชทานแก่ครูอาวุโส ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

     

ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
ร่วมลงนาม
เพื่อความสวยงามในการพิมพ์ควรใช้
Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 11 ขึ้นไป
     

นายสมุทร  สมปอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 

ประวัติ


ข้อมูลทั่วไป

บุคลากร สพท.นย.
คณะกรรมการเขตพื้นที่
คณะกรรมการติดตาม
อาคารสถานศึกษา
ผลการบริหารและจัดการ
การประเมินตนเอง 7 ด้าน
ข้อมูลเทคโนโลยีสถานศึกษา
ที่ตั้งสถานศึกษา
รหัสและพิกัดสถานศึกษา
ระยะทางสถานศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน

                   แบบฟอร์มใบเบิกต่าง ๆ

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2558
     

กลุ่มในสำนักงาน สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ
ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในฯ
ความสำเร็จการควบคุมภายใน ปี 2556
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์ความรู้สำคัญงานประกันคุณภาพการศึกษา
สาระการประกันคุณภาพภายใน
สาระการประกันคุณภาพภายนอก
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด ประถม
เอกสารพัฒนาทักษะการคิด มัธยม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2557

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.57)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน

ประจำปีการศึกษา 2556

- จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียน-ครูผู้สอน (10 มิ.ย.56)
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัด สช.(เอกชน)

ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 มิ.ย.55)
จำนวนนักเรียน/ครูรายโรง
- จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- จำนวนนักเรียนโรงเรียนพระราชดำริ
- ข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
- น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
- จำนวนนักเรียน/ครูสถานศึกษาเอกชน
จำนวนนักเรียนรายโรงแยกชายหญิง(10 พ.ย..55)
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3
- นักเรียนจบชั้นอ.2 ป.3 ป.6และม.3 ปีการศึกษา 2554

1. ประกาศมาตรฐาน
2. มาตรฐาน
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
     

ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS

     

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     

ระบบ E-OFFICE
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
คู่มือการรับ-ส่งในระบบ
E-Office

คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
คู่มือระบบพัสดุสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่

 - สื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
     

คอลัมน์ประจำ

นับตั้งแต่วันที่  15 มกราคม  2553

บภ.ง.ด.91

| e-Revenue |

 

แนะนำเว็บไซต์

 
  

     

 

ดูบัญชีจ่ายเงินเดือนรายบุคคล ที่นี่...

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จที่ประจักษ์
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ(ว5/2554)

รายละเอียด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษานครนายกและสถานศึกษาในสังกัด

คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด


ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

     

     

1. ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ
2. ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ ครุภัณฑ์วิชางานช่าง  ครุภัณฑ์การเกษตร
3. ครุภัณฑ์สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คณิต  วิทย์  ห้องสมุด  ดนตรี
4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ห้องสมุด       6. ครุภัณฑ์ดนตรี

                                                                          โต๊ะเก้าอี้นักเรียน

7. เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ มอก 1494 - 5251 และ มอก 1495 - 2541    8. ใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ
8. เกณฑ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา
 
     

จดหมายจากประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

ฉบับที่ 1/2557 (1) (2)      ฉบับที่ 2/2557 (1)  ฉบับที่ 3/2557 (1) (2)

 ฉบับที่ 4/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 5/2557 (1) (2)  ฉบับที่ 6/2557 (1)

ฉบับที่ 7/2557 (1)  ฉบับที่ 8/2557 (1)

ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,621 ทุน (เฉพาะอำเภอ/เขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.odos.moe.go.th     โดยยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับ ผิดชอบอำเภอ/เขตในจังหวัดนั้นๆ ที่เป็นสิทธิสมัคร โปรดอ่านรายละเอียด...

(วันที่ :2 เม.ย. 2557)  
     

1.แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2557 สพป.นครนายก
 ตอนที่ 1    ตอนที่ 2      
(กลุ่มอำนวยการ)
2.บรรยายการอบรมการจัดทำแผนประจำปีของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
3.แบบรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน)
4.แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ของ สพฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
5.หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และคู่มือการสอน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
6.ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาคณิตศาสตร์ ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์
ป.4
   ตัวอย่างข้อสอบโครงการ
TIMSS วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
 (ผอ.ไพบูลย์ คนเสงี่ยม โรงเรียนวัดพรหมเพชร)
7.รายงานประจำปี 2556 (กลุ่มนโยบายและแผน)
 
     

สำนักนายกฯปลุกกระแสรักชาติ ผ่านเพลง 'เอกลักษณ์ไทย'

             สำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกกระแสรักชาติผ่านบทเพลงและเอ็มวี "เอกลักษณ์ไทย" ชู 3 สัญลักษณ์ ประจำชาติไทย คือ ช้าง ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย โดยเตรียมเผยแพร่และรณรงค์สู่เยาวชนของชาติ
             ศาตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าว โครงการจัดทำเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย" เปิดเผยว่า สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ   ประกอบด้วยสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความรัก และความภูมิใจในชาติ ผ่านบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง "เอกลักษณ์ไทย"
             ทั้งนี้เพลงดังกล่าว มีแนวคิดหลัก 3 ประการ คือ เยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการร่วมสืบทอดเอกลักษณ์ และวิถีความเป็นไทย การเห็นคุณค่า การอนุรักษ์ โดยการสืบทอดเอกลักษณ์และวิถีความเป็นไทย และความเป็นไทยที่รวมทั้งวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ในแบบฉบับของไทยจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ชาติไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ประจำชาติไทย ประกอบด้วย ช้าง ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน และศาลาไทย
             สำหรับบทเพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลง เอกลักษณ์ไทย ขับร้องโดย นายธชย ประทุมวรรณ หรือ เก่ง เดอะวอยซ์ เนื้อร้องและทำนอง แต่งโดยนายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ ชมพู ฟรุตตี้ ซึ่งเนื้อหาเพลงสามารถจดจำง่าย เหมาะสำหรับเยาวชน
โดยเพลงดังกล่าว สามารถ ดาวน์โหลดได้ทาง www.identity.opm.go.th
ฟังเพลงเอกลักษณ์ไทย คลิก

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นครนายก ผอ.กลุ่ม
    ครั้งที่ 25/2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
รายงานการประชุม   
กลุ่มอำนวยการ  21 พ.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนดลยีสารสนเทศ
    โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือนำ    กำหนดการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย.57
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รายละเอียด
กลุ่มบริหารงานบุคคล 18 พ.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประกวดเรียงความ
 ภายในหัวข้อ "รักประเทศไทย ดำรงไว้ค่านิยม 12 ประการ"
 รายละเอียด   กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์  18 พ.ย.57
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน)
   รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ  17 พ.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง รายงานการประชุมรอง ผอ.สพป.นครนายก และผอ.กลุ่ม สพป.นครนายก
   รายงานการประชุม  ครั้งที่ 24/2557 วันที่ 10 พ.ย.57
กลุ่มอำนวยการ  17 พ.ย.57
 

 ด่วนที่สุด     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การกรอกข้อมูลการทดสอบ PRE-O-NET
   หนังสือนำ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  14 พ.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การรายงานการอ่านการเขียน
  เอกสารแนบ  แบบรายงานการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นป.1-ป.6
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  13 พ.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557
 เชิญครูปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.57
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รายละเอียด
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  4 พ.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
รายงานการประชุม   กลุ่มอำนวยการ 4 พ.ย.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557
 หนังสือนำ  รายละเอียดโครงการ    แบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 22 ต.ค.57
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง  การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (9 ต.ค.57)
           (ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ 30 ก.ย.57)
   รายละเอียด
กลุ่มอำนวยการ  9 ต.ค.57
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เรื่อง การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
        สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558    (หนังสือนำ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3    สิ่งที่ส่งมาด้วย  4 ( เขตบริการโรงเรียน    รายชื่อเด็ก เมือง  บ้านนา   ปากพลี   องครักษ์)
(กุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
 

ประมวลภาพการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและลงนาม MOU โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 ห้องภาพที่ 1      ห้องภาพที่ 2

ประมวลภาพพิธีรับหนังสือ สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
ห้องภาพ

     
- กระบวนทัศน์การจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โดย นายอนันต์  ระงับทุกข์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     

    นายธันวา  ดีช่วย รอง ผอ.สพป.นครนายก
   เป็นประธานร่วมพิธีเปิดงานเปิดโลกนิทาน
   เสริมปัญญา ปีที่ 6 ณ โรงเรียนองครักษ์
   (อ่านต่อ)   
   ผอ.สมุทร  สมปอง ติดตามการจัดการเรียน
   การสอนของ ร.ร.วัดทางกระบือ  ร.ร.วัด
   ทองหลาง ร.ร.วัดท่าช้าง ร.ร.ชลนายก
   สงเคราะห์ ร.ร.วัดเจดีย์ทอง และ ร.ร.ชุมชน
   บ้านคลองเหมือง (อ่านต่อ)  
   นายสมุทร  สมปอง ร่วมโครงการหน่วย
   บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความ
   ปรองดองสมานฉันท์ (จังหวัดเคลื่อนที่)
   (อ่านต่อ)    
    ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการพัฒนา
    คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ
    โดยกระบวนการลูกเสือ
    (อ่านต่อ)  
   นายสมุทร  สมปอง ร่วมประชุมพบปะ
    สังสรรค์  หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด
   (สภากาแฟ)
   (อ่านต่อ)  
       
  
    ผอ.สมุทร สมปอง ติดตามการเรียนการสอน
    ของร.รวัดวังทิพย์พันธาราม ร.ร.วัดสมบูรณ์
    สามัคคี และ ร.รวันครู 2504
    (อ่านต่อ)     
   นายสมุทร  สมปอง  ผอ.สพป.นครนายก
   กล่าวถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาท
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   (อ่านต่อ)  
     
      
   สพป.นครนายก จัดสอบโครงการพัฒนา
   อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิต
   ศาสตร์ 
   (อ่านต่อ)
   สพป.นครนายก ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวาย
   ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
   เจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"
   (อ่านต่อ)  
 

   นายสมุทร  สมปอง ผอ.สพป.นครนายก
   ตรวจติดตามการทดสอบ
PRE-O-NET
  
รั้งที่ 1
   (
อ่านต่อ)                   

   นายสมุทร  สมปอง ผอ.สพป. เปิดการอบรม
   ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล
   ณ โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ)
   (อ่านต่อ
                    
   นายสมุทร  สมปอง ผอ.สพป.นครนายก
    เยี่ยมโรงเรียนบ้านดงแขวนและโรงเรียน
    อนุบาลปากพลี
   (อ่านต่อ)
   

   ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   ประถมศึกษานครนายก ครั้งที่ 7/2557
    (อ่านต่อ
                                             

   สำนักงบประมาณ  ติดตามโครงการครูคลัง
    สมองของโรงเรียนวัดทองย้อย
   (
อ่านต่อ)
   สำนักงานงบประมาณ ติดตามการพัฒนา
   รูปแบบการเรียนการสอน  โรงเรียนชุมชน
   วัดป่าขะ
   (อ่านต่อ
      

 

     นิสิตปี 1 มศว.องครักษ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาที่
     โรงเรียนบ้านชวดบัว และพิธีกฐินพระราชทาน
     ทอด ณ วัดชวดบัว
    (อ่านต่อ)      
   โรงเรียนวัดทองย้อยฯ รับโล่รางวัลและ
   เกียรติบัตรจากกิจกรรม
To Be Number   
  
One

  (อ่านต่อ)
    
  โรงเรียนวัดทองย้อยฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลก
   เปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
  โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ
  (อ่านต่อ)
    สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระ
    ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี มาประมวลองค์ความรู้
    โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
    (อ่านต่อ)    

     โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จัดกิจกรรม
     ค่ายโรงเรียนสุจริต
     (อ่านต่อ)
   
 

   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี รับมอบวัสดุ
    การเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
    นครนายก
   (อ่านต่อ)
 
    โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จัดกิจกรรมค่าย
    วิชาการ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษา
    ปีที่ 3
    (อ่านต่อ)   
    โรงเรียนวัดบ้านพริก แชมป์ประเทศไทย
    รายการหนูน้อยเจ้าเวหา ปี 2557
    (อ่านต่อ)
   โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) เสนอผล
    งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
      (อ่านต่อ)